CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐĂNG KÝ/ĐĂNG NHẬP TOP CAO THỦ UPLOADER XẾP HẠNG MÃ TÀI KHOẢN TỔNG SỐ LƯỢT TẢI (*) 2 3 4 5 6 TOP UPLOADER TRIỂN VỌNG XẾP HẠNG MÃ TÀI KHOẢN TỔNG SỐ LƯỢT TẢI (*) 8 7 9 10 11 12 14 15 16 13 THỜI GIAN CẬP NHẬT "SỐ TẠM" LẦN CUỐI : 28/01/2021 07:00:01 THỜI GIAN CẬP NHẬT "SỐ TẠM" LẦN TIẾP THEO : 28/01/2021 13:00:01 THỜI GIAN CẬP NHẬT "SỐ THEO TIÊU CHÍ" : 10 GIỜ SÁNG NGÀY 10/1, 20/1, 31/1 Tổng SLT (*) là Tổng số lượt tải đã tính theo hệ số. Bảng chỉ mang tính chất tương đối cho đến khi có kết quả chính thức 12705941 38775 15659269 29362 817381 29151 4994465 20626 4543619 16570 3306618 12869 6306125 9356 4795726 8684 5138550 7507 812171 5605 12264429 5065 4993089 4435 6519636 4106 7039135 4094 13226961 3780 301168 3659