Fshare
highlight_off
CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐĂNG KÝ/ĐĂNG NHẬP TOP CAO THỦ UPLOADER XẾP HẠNG MÃ TÀI KHOẢN TỔNG SỐ LƯỢT TẢI (*) 2 3 4 5 6 TOP UPLOADER TRIỂN VỌNG XẾP HẠNG MÃ TÀI KHOẢN TỔNG SỐ LƯỢT TẢI (*) 8 7 9 10 11 12 14 15 16 13 THỜI GIAN CẬP NHẬT "SỐ TẠM" LẦN CUỐI : 24/11/2020 13:00:02 THỜI GIAN CẬP NHẬT "SỐ TẠM" LẦN TIẾP THEO : 24/11/2020 19:00:02 THỜI GIAN CẬP NHẬT "SỐ THEO TIÊU CHÍ" : 10 GIỜ SÁNG NGÀY 10/11, 20/11, 30/11 Tổng SLT (*) là Tổng số lượt tải đã tính theo hệ số. Bảng chỉ mang tính chất tương đối cho đến khi có kết quả chính thức 15659269 23302 12705941 21229 4994465 18782 5138550 13015 6519636 11993 4543619 10593 812171 8050 817381 6410 6306125 5870 4292361 5277 8883831 3094 3294230 2677 4887591 1828 12264429 1758 7039135 1660 7043046 1449