Hướng dẫn sử dụng

 • Hướng dẫn sử dụng FSHARE.VN
  Huong dan su dung FSHARE.VN
  Hướng dẫn sử dụng Fshare.vn
  Huong dan su dung Fshare.vn

  Tải lên

  Có 2 cách tải File lên Fshare

  - Cách 1: Chọn thư mục chứa File -> chọn nút "Tải lên"

  - Màn hình upload hiển thị -> click vào "Thêm tập tin" để chọn file muốn tải lên

  - Tiến trình diễn ra như sau:

  - Cách 2: Kéo File/Folder trực tiếp từ PC vào fshare.vn

  - Tiến trình diễn ra như sau:

  Tải xuống

  Chọn file cần tải: Có 3 cách tải file

  - Cách 1: Xuất hiện thanh công cụ, chọn công cụ "Tải về"

  - Cách 2: Click chuột phải -> chọn "Tải về"

  - Cách 3: Nhấp vào file cần tải

  Màn hình xuất hiện:

  Nếu là free member sẽ có thêm chức năng tải chậm

  Nếu tài khoản VIP Fshare thì "Tải nhanh"

  Tai lên

  Có 2 cách tai File lên Fshare

  - Cách 1: Chon thu muc chua File -> chon nút "Tai lên"

  - Màn hình upload hien thi -> click vào "Thêm tap tin" de chon file muon tai lên

  - Tien trình dien ra nhu sau:

  - Cách 2: Kéo File/Folder truc tiep tu PC vào fshare.vn

  - Tien trình dien ra nhu sau:

  Tai xuong

  Chon file can tai: Có 3 cách tai file

  - Cách 1: Xuat hien thanh công cu, chon công cu "Tai ve"

  - Cách 2: Click chuot phai -> chon "Tai ve"

  - Cách 3: Nhap vào file can tai

  Màn hình xuat hien:

  Neu là free member se có thêm chuc nang tai cham

  Neu tài khoan VIP Fshare thì "Tai nhanh"

  Hướng dẫn sử dụng Fshare Tool
  Huong dan su dung Fshare Tool

  Tải lên

  Download phần mềm Fshare Tool tại: http://www.fshare.vn/fshareapp và tiến hành cài đặt lên máy. Hiện Fshare Tool có phiên bản hỗ trợ cho hệ điều hành Microsoft Windows và MAC OSX

  Chạy phần mềm Fshare Tool và đăng nhập bằng tài khoản Fshare của mình

  Bước 1: Chọn menu "tải lên" -> nhấn vào nút "Tạo mới"

  Bước 2: Khi nhấn vào nút "Tạo mới" sẽ xuất hiện màn hình sau -> nhấn vào  để chọn dữ liệu cần tải lên, có thể chọn nhiều tập tin cùng lúc -> chọn thư mục để chứa tập tin tải lên.(Mặc định nếu không chọn, dữ liệu sẽ được đưa vào thư mục Home). Nếu muốn tạo thư mục mới để chứa tập tin tải lên thì bạn chọn "Tạo thư mục mới" -> bổ dung phần "Mô tả" về dữ liệu sẽ tải lên và chọn"Đồng ý với tất cả các điều khoản của Fshare" -> chọn "Đồng ý" sẽ xuất hiện màn hình sau:

  Kết quả:

  Bước 3: Nhấn vào nút "Bắt đầu", toàn bộ dữ liệu sẽ lần lượt được tự động tải lên hệ thống Fshare. Ngược lại, muốn dừng lại toàn bộ, chọn vào nút "Bắt đầu". Để xóa tập tin tải lên, chọn tập tin cần muốn xóa -> chọn "Xóa tập tin"

  Bước 4: Để kiểm tra tập tin đã tải lên -> chọn "Tập tin đã tải" bên trái hình

  Bước 5: Để Sao chép các đường dẫn tập tin gửi cho người khác, nhấn phải chuột vào tập tin chọn"Sao chép đường dẫn"

  Tải xuống

  Download phần mềm Fshare Tool tại: http://www.fshare.vn//fshareapp và tiến hành cài đặt lên máy. Hiện Fshare Tool có phiên bãn hỗ trợ cho hệ điều hành Microsoft Windows và MAC OSX

  Chạy phần mềm Fshare Tool và đăng nhập bằng tài khoản Fshare của mình

  Bước 1: Để tải dữ liệu link Fshare -> chọn menu "Tải xuống"

  Bước 2: Nhấn vào nút "Tạo mới", nếu bạn đã copy đường dẫn Fshare thì hệ thống sẽ tự động nhận đường dẫn. trường hợp bạn chưa copy đường dẫn Fshare thì bạn phải copy và sao chép vào ô"đường dẫn" nhấn nút "chọn" để chọn thư mục cần lưu trên máy tính -> chọn "tải xuống" để bắt đầu (trong trường hợp tập tin là đường dẫn video thì có thể chọn nút "xem trực tuyến" để xem tập tin Video trực tuyến trong quá trình tải)

  Bước 3: Nhấn vào nút "Bắt đầu", toàn bộ dữ liệu sẽ lần lượt được tự động tải xuống. Ngược lại, muốn dừng toàn bộ nhấn nút "tạm dừng"

  Lưu ý: Trong quá trình tải xuống nếu là tập tin video thì có thể vừa tải vừa xem trực tuyến. Để xem trực tuyến -> nhấn chuột phải chọn "Xem trực tuyến"

  Lựa chọn phần mềm để xem -> nhấn chọn "Đồng ý"

  Tai lên

  Download phan mem Fshare Tool tai: http://www.fshare.vn/fshareapp và tien hành cài dat lên máy. Hien Fshare Tool có phiên ban ho tro cho he dieu hành Microsoft Windows và MAC OSX

  Chay phan mem Fshare Tool và dang nhap bang tài khoan Fshare cua mình

  Buoc 1: Chon menu "tai lên" -> nhan vào nút "Tao moi"

  Buoc 2: Khi nhan vào nút "Tao moi" se xuat hien màn hình sau -> nhan vào  de chon du lieu can tai lên, có the chon nhieu tap tin cùng lúc -> chon thu muc de chua tap tin tai lên.(Mac dinh neu không chon, du lieu se duoc dua vào thu muc Home). Neu muon tao thu muc moi de chua tap tin tai lên thì ban chon "Tao thu muc moi" -> bo dung phan "Mô ta" ve du lieu se tai lên và chon"Dong ý voi tat ca các dieu khoan cua Fshare" -> chon "Dong ý" se xuat hien màn hình sau:

  Ket qua:

  Buoc 3: Nhan vào nút "Bat dau", toàn bo du lieu se lan luot duoc tu dong tai lên he thong Fshare. Nguoc lai, muon dung lai toàn bo, chon vào nút "Bat dau". De xóa tap tin tai lên, chon tap tin can muon xóa -> chon "Xóa tap tin"

  Buoc 4: De kiem tra tap tin dã tai lên -> chon "Tap tin dã tai" bên trái hình

  Buoc 5: De Sao chép các duong dan tap tin gui cho nguoi khác, nhan phai chuot vào tap tin chon"Sao chép duong dan"

  Tai xuong

  Download phan mem Fshare Tool tai: http://www.fshare.vn//fshareapp và tien hành cài dat lên máy. Hien Fshare Tool có phiên bãn ho tro cho he dieu hành Microsoft Windows và MAC OSX

  Chay phan mem Fshare Tool và dang nhap bang tài khoan Fshare cua mình

  Buoc 1: De tai du lieu link Fshare -> chon menu "Tai xuong"

  Buoc 2: Nhan vào nút "Tao moi", neu ban dã copy duong dan Fshare thì he thong se tu dong nhan duong dan. truong hop ban chua copy duong dan Fshare thì ban phai copy và sao chép vào ô"duong dan" nhan nút "chon" de chon thu muc can luu trên máy tính -> chon "tai xuong" de bat dau (trong truong hop tap tin là duong dan video thì có the chon nút "xem truc tuyen" de xem tap tin Video truc tuyen trong quá trình tai)

  Buoc 3: Nhan vào nút "Bat dau", toàn bo du lieu se lan luot duoc tu dong tai xuong. Nguoc lai, muon dung toàn bo nhan nút "tam dung"

  Luu ý: Trong quá trình tai xuong neu là tap tin video thì có the vua tai vua xem truc tuyen. De xem truc tuyen -> nhan chuot phai chon "Xem truc tuyen"

  Lua chon phan mem de xem -> nhan chon "Dong ý"

  Hướng dẫn sử dụng Fshare kết hợp với phần mềm IDM
  Huong dan su dung Fshare ket hop voi phan mem IDM

  Đang cập nhật...

  Dang cap nhat...

  Hướng dẫn đổi mật khẩu
  Huong dan doi mat khau

  Bước 1: Đăng nhập vào Fshare.vn

  Bước 2: Chọn "Thông tin cá nhân" ==> chọn menu "Bảo mật" ==>chọn "Đổi mật khẩu"

  Bước 3: Nhập thông tin theo yêu cầu ==> nhấn "Đồng ý"

  Buoc 1: Dang nhap vào Fshare.vn

  Buoc 2: Chon "Thông tin cá nhân" ==> chon menu "Bao mat" ==>chon "Doi mat khau"

  Buoc 3: Nhap thông tin theo yêu cau ==> nhan "Dong ý"

  Hướng dẫn kiểm tra tình trang link
  Huong dan kiem tra tinh trang link

  Đang cập nhật...

  Dang cap nhat...

  Hướng dẫn sử dụng Giftcode online
  Huong dan su dung Giftcode online

  Truy cập trang www.fshare.vn và đăng nhập vào tài khoản Fshare. Nhấp vào tên tài khoản (1) và chọn mục “ Thông tin cá nhân” (2)

  Tại bảng “Thông tin cá nhân”, nhấp chọn “Gift Code” (1) để hiển thị danh sách các mã Giftcode hiện đang sở hữu kèm theo đó là thời gian hiệu lực và tình trạng của mã code. Gía trị ngày VIP của mã giftcode được thể hiện ở cột “Ngày cộng”.

  Lưu ý:

  · Giftcode không có hiệu lực với tài khoản Bundle.

  · Tài khoản Promo, PromoPlus có dung lượng khác so với tài khoản VIP (quá 300GB) không được sử dụng các mã giftcode này.

  · Qúa thời hạn sử dụng, nếu không được kích hoạt thì mã giftcode không còn giá trị sử dụng.

  Để kích hoạt mã giftcode, nhấp chọn icon màu xanh (1), khi xuất hiện popup xác nhận như hình thì nhấn “OK” để kích hoạt mã code vừa chọn:

  Sau khi kích hoạt mã giftcode thành công sẽ nhận được thông báo như hình dưới đây:

  Để tặng mã gift code cho bạn bè, nhấp chọn biểu tượng hộp quà trên thanh công cụ (1), sau đó điền thông tin Email của người nhận vào ô yêu cầu như hình bên dưới và nhấn “Gửi”:

  Mã giftcode được gửi thành công sẽ sẽ hiển thị thông báo như hình dưới đây:

  Truy cap trang www.fshare.vn và dang nhap vào tài khoan Fshare. Nhap vào tên tài khoan (1) và chon muc “ Thông tin cá nhân” (2)

  Tai bang “Thông tin cá nhân”, nhap chon “Gift Code” (1) de hien thi danh sách các mã Giftcode hien dang so huu kèm theo dó là thoi gian hieu luc và tình trang cua mã code. Gía tri ngày VIP cua mã giftcode duoc the hien o cot “Ngày cong”.

  Luu ý:

  · Giftcode không có hieu luc voi tài khoan Bundle.

  · Tài khoan Promo, PromoPlus có dung luong khác so voi tài khoan VIP (quá 300GB) không duoc su dung các mã giftcode này.

  · Qúa thoi han su dung, neu không duoc kích hoat thì mã giftcode không còn giá tri su dung.

  De kích hoat mã giftcode, nhap chon icon màu xanh (1), khi xuat hien popup xác nhan nhu hình thì nhan “OK” de kích hoat mã code vua chon:

  Sau khi kích hoat mã giftcode thành công se nhan duoc thông báo nhu hình duoi dây:

  De tang mã gift code cho ban bè, nhap chon bieu tuong hop quà trên thanh công cu (1), sau dó dien thông tin Email cua nguoi nhan vào ô yêu cau nhu hình bên duoi và nhan “Gui”:

  Mã giftcode duoc gui thành công se se hien thi thông báo nhu hình duoi dây:

  Hướng dẫn mời bạn bè
  Huong dan moi ban be

  Đăng nhập website www.fshare.vn và nhấp vào tên tài khoản để chọn mục "Mời bạn bè" như hình bên dưới:

  Tại giao diện của trang "Mời bạn bè", hãy copy link được cung cấp (1) và dán vào phần chatbox của các phần mềm chat (Yahoo, Skype, Viber, ...) để gửi lời mời đến cho bạn bè hoặc nhấp chọn các biểu tượng mạng xã hội (2) và gõ tên người được mời.

  Để mời bạn bè thông qua email, hãy nhấp chọn biểu tượng email, sau đó điền thông tin của người được mời vào bảng yêu cầu.

  Khi thư mời đã được gửi đi sẽ xuất hiện thông báo gửi thành công đồng thời người được mời cũng sẽ nhận được thư.

  Giao diện trang quản lý Mời bạn bè gồm:

  • - Danh sách bạn bè đã mời (Tình trạng hoàn tất, chờ kích hoạt).
  • - Dung lượng download nhận được khi mời bạn bè.

   

  Dung lượng download tốc độ cao tích lũy được sẽ bị trừ dần sau mỗi lần tải về cho đến khi hết thì chuyển về tốc độ thông thường.

  Dang nhap website www.fshare.vn và nhap vào tên tài khoan de chon muc "Moi ban bè" nhu hình bên duoi:

  Tai giao dien cua trang "Moi ban bè", hãy copy link duoc cung cap (1) và dán vào phan chatbox cua các phan mem chat (Yahoo, Skype, Viber, ...) de gui loi moi den cho ban bè hoac nhap chon các bieu tuong mang xã hoi (2) và gõ tên nguoi duoc moi.

  De moi ban bè thông qua email, hãy nhap chon bieu tuong email, sau dó dien thông tin cua nguoi duoc moi vào bang yêu cau.

  Khi thu moi dã duoc gui di se xuat hien thông báo gui thành công dong thoi nguoi duoc moi cung se nhan duoc thu.

  Giao dien trang quan lý Moi ban bè gom:

  • - Danh sách ban bè dã moi (Tình trang hoàn tat, cho kích hoat).
  • - Dung luong download nhan duoc khi moi ban bè.

   

  Dung luong download toc do cao tích luy duoc se bi tru dan sau moi lan tai ve cho den khi het thì chuyen ve toc do thông thuong.

  Hướng dẫn sử dụng Giftcode offline
  Huong dan su dung Giftcode offline

  Giftcode là mã mà người dùng sử dụng để kích hoạt ngày VIP Fshare hoặc cho tặng bạn bè. Giftcode có thể nhận được trong các chương trình, event do Fshare hoặc các đối tác của Fshare tổ chức.

  HƯỚNG DẪN ĐƠN GIẢN

  Bước 1: Đăng nhập Fshare.vn

  Bước 2: Nhấp chuột vào Tài khoản để vào “Thông tin cá nhân

  Bước 3: Chọn menu “Giftcode”, click “Nạp Giftcode

  Bước 4: Điền mã code và ô “Nạp Giftcode”. Bấm xác nhận để hoàn tất

   

  HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

  Truy cập trang www.fshare.vn và đăng nhập vào tài khoản Fshare. Nhấp vào tên tài khoản (1) và chọn mục “Thông tin cá nhân” (2) 

  Sai khi truy cập vào trang thông tin cá nhân, Quý khách nhấn vào menu Giftcode bên trái (1) và nhấn vào “Nạp Giftcode” (2) như hình dưới đây:

  Một popup sẽ hiện ra và yêu cầu Quý khách điền mã Giftcode & mã xác nhận, sau đó nhấn “Xác nhận” để kích hoạt VIP như hình dưới đây.

  Sau khi nạp thành công bạn sẽ nhận được thông báo như sau:

  Lưu ý: Giftcode chỉ được kích hoạt trong khoảng thời gian nhất định, nếu kích hoạt trước hoặc sau thời gian quy định bạn sẽ nhận được thông báo tương tự như sau:

  Giftcode là mã mà nguoi dùng su dung de kích hoat ngày VIP Fshare hoac cho tang ban bè. Giftcode có the nhan duoc trong các chuong trình, event do Fshare hoac các doi tác cua Fshare to chuc.

  HUONG DAN DON GIAN

  Buoc 1: Dang nhap Fshare.vn

  Buoc 2: Nhap chuot vào Tài khoan de vào “Thông tin cá nhân

  Buoc 3: Chon menu “Giftcode”, click “Nap Giftcode

  Buoc 4: Dien mã code và ô “Nap Giftcode”. Bam xác nhan de hoàn tat

   

  HUONG DAN CHI TIET

  Truy cap trang www.fshare.vn và dang nhap vào tài khoan Fshare. Nhap vào tên tài khoan (1) và chon muc “Thông tin cá nhân” (2) 

  Sai khi truy cap vào trang thông tin cá nhân, Quý khách nhan vào menu Giftcode bên trái (1) và nhan vào “Nap Giftcode” (2) nhu hình duoi dây:

  Mot popup se hien ra và yêu cau Quý khách dien mã Giftcode & mã xác nhan, sau dó nhan “Xác nhan” de kích hoat VIP nhu hình duoi dây.

  Sau khi nap thành công ban se nhan duoc thông báo nhu sau:

  Luu ý: Giftcode chi duoc kích hoat trong khoang thoi gian nhat dinh, neu kích hoat truoc hoac sau thoi gian quy dinh ban se nhan duoc thông báo tuong tu nhu sau:

  Hướng dẫn sử dụng Voucher
  Huong dan su dung Voucher

  HƯỚNG DẪN ĐƠN GIẢN

  Bước 1: Đăng nhập Fshare.vn

  Bước 2: Chọn “Nâng cấp VIP”, click “Mua ngay” tại Mua VIP, chọn “Gói 30 ngày

  Bước 3: Chọn “Hình thức thanh toán bằng Voucher

  Bước 4: Chọn “Mã thẻ” và “Số series” . Hoàn tất nạp VIP

   

  HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

  Sau khi đăng nhập vào website http://Fshare.vn thành công, Quý khách chọn “Nâng cấp VIP” để có giao diện như sau:

  Tại đây, Quý khách nhấn chọn Mua Ngay giống như hình ở trên để qua bước chọn gói VIP như hình bên dưới:

  Tại đây, Quý khách chọn gói VIP tương ứng với giá trị của voucher và chọn phương thức thanh toán bằng Voucher như hình bên dưới:

  Sau khi chọn phương thức thanh toán bằng Voucher, Quý khách sẽ được truy cập vào giao diện nhập mã voucher như hình bên dưới:

  Tại đây, Quý khách nhập mã thẻ và số series của voucher vào 2 ô khoanh đỏ như hình trên và nhấn tiếp tục để hoàn thành nạp voucher Fshare.

  HUONG DAN DON GIAN

  Buoc 1: Dang nhap Fshare.vn

  Buoc 2: Chon “Nâng cap VIP”, click “Mua ngay” tai Mua VIP, chon “Gói 30 ngày

  Buoc 3: Chon “Hình thuc thanh toán bang Voucher

  Buoc 4: Chon “Mã the” và “So series” . Hoàn tat nap VIP

   

  HUONG DAN CHI TIET

  Sau khi dang nhap vào website http://Fshare.vn thành công, Quý khách chon “Nâng cap VIP” de có giao dien nhu sau:

  Tai dây, Quý khách nhan chon Mua Ngay giong nhu hình o trên de qua buoc chon gói VIP nhu hình bên duoi:

  Tai dây, Quý khách chon gói VIP tuong ung voi giá tri cua voucher và chon phuong thuc thanh toán bang Voucher nhu hình bên duoi:

  Sau khi chon phuong thuc thanh toán bang Voucher, Quý khách se duoc truy cap vào giao dien nhap mã voucher nhu hình bên duoi:

  Tai dây, Quý khách nhap mã the và so series cua voucher vào 2 ô khoanh do nhu hình trên và nhan tiep tuc de hoàn thành nap voucher Fshare.

  Hướng dẫn sử dụng tính năng Follow Folder (theo dõi thư mục)
  Huong dan su dung tinh nang Follow Folder (theo doi thu muc)

  Đối với người upload

  Để tham gia tính năng Follow Folder (theo dõi thưc mục):  

       - Bước 1: người upload cần tạo các folder (thưc mục) theo chủ đề: phim hành động, hoạt hình, game, phần mềm, nhạc,...

       - Bước 2: Di chuyển các file nội dung đã có hoặc các file upload mới vào folder phù hợp.

  Sau khi hoàn tất bước 2, thư mục đã có thể kích hoạt tính năng cho phép theo dõi.

  Lưu ý: Folder chỉ được theo dõi khi chứa các file thuộc định dạng phim, nhạc, phần mềm, game: .mp4, .mkv, .m2t, .m2ts, mpeg, .avi, .mpg, .mov, .m4v, .3gp, .flv, .mts, .wmv, .srt, .iso, .vob, .ts, .rar, .zip, .exe, .mp3, .wav, .flac, .aac, .nrg, . rmvb

  - Không cho phép theo dõi thư mục có chứa các file: document, pdf, excel… hoặc có folder con (folder nhiều cấp).

  - Folder chỉ được theo dõi khi chủ folder cho phép. Khi folder bị tắt theo dõi hoặc xóa folder thì người đang theo dõi cũng bị mất theo dõi.

   - Folder cho phép người khác theo dõi sẽ có biểu tượng 

  Đối với người download:

  Để tham gia tính năng Follow Folder:

  Người download cần tìm các folder yêu thích và click vào biểu tượng  thể theo dõi.

  Ngay khi folder này có cập nhật file mới, Fshare sẽ gửi thông báo về cho Quý khách.

  Doi voi nguoi upload

  De tham gia tính nang Follow Folder (theo dõi thuc muc):  

       - Buoc 1: nguoi upload can tao các folder (thuc muc) theo chu de: phim hành dong, hoat hình, game, phan mem, nhac,...

       - Buoc 2: Di chuyen các file noi dung dã có hoac các file upload moi vào folder phù hop.

  Sau khi hoàn tat buoc 2, thu muc dã có the kích hoat tính nang cho phép theo dõi.

  Luu ý: Folder chi duoc theo dõi khi chua các file thuoc dinh dang phim, nhac, phan mem, game: .mp4, .mkv, .m2t, .m2ts, mpeg, .avi, .mpg, .mov, .m4v, .3gp, .flv, .mts, .wmv, .srt, .iso, .vob, .ts, .rar, .zip, .exe, .mp3, .wav, .flac, .aac, .nrg, . rmvb

  - Không cho phép theo dõi thu muc có chua các file: document, pdf, excel… hoac có folder con (folder nhieu cap).

  - Folder chi duoc theo dõi khi chu folder cho phép. Khi folder bi tat theo dõi hoac xóa folder thì nguoi dang theo dõi cung bi mat theo dõi.

   - Folder cho phép nguoi khác theo dõi se có bieu tuong 

  Doi voi nguoi download:

  De tham gia tính nang Follow Folder:

  Nguoi download can tìm các folder yêu thích và click vào bieu tuong  the theo dõi.

  Ngay khi folder này có cap nhat file moi, Fshare se gui thông báo ve cho Quý khách.

  Hướng dẫn sử dụng mã giảm giá
  Huong dan su dung ma giam gia

  Mã giảm giá là 1 đoạn mã dùng để nhận ưu đãi giảm giá khi thanh toán cho các gói dịch vụ tại Fshare.vn. Để sử dụng mã giảm giá, Quý khách chỉ cần thực hiện 3 bước đơn giản sau:

  Bước 1: Truy cập vào Website Fshare.vn, chọn “Nâng cấp VIP”. Tại đây, chọn “Mua VIP

  Bước 2: Chọn “Thanh toán khác” tại gói dịch vụ cần mua

  Bước 3: Tại mục “Đơn hàng” của trang thanh toán, Quý khách nhập Mã giảm giá.

  Click “Đồng ý” để xác nhận.

  Đơn hàng của Quý khách sẽ được giảm giá tương tương với “Mã giảm giá”

  Lưu ý: Mã giảm giá không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác.

  Chúc Quý khách thanh toán thành công và tận hưởng ưu đãi từ “Mã giảm giá” của Fshare.vn

  Trân trọng

  --------------------

  Thông tin liên hệ:

  Emailhotro@fshare.vn

  Tổng đài: 1900 6600

  Websitewww.fshare.vn

  Fanpage Fsharetại đây

  Mã giam giá là 1 doan mã dùng de nhan uu dãi giam giá khi thanh toán cho các gói dich vu tai Fshare.vn. De su dung mã giam giá, Quý khách chi can thuc hien 3 buoc don gian sau:

  Buoc 1: Truy cap vào Website Fshare.vn, chon “Nâng cap VIP”. Tai dây, chon “Mua VIP

  Buoc 2: Chon “Thanh toán khác” tai gói dich vu can mua

  Buoc 3: Tai muc “Don hàng” cua trang thanh toán, Quý khách nhap Mã giam giá.

  Click “Dong ý” de xác nhan.

  Don hàng cua Quý khách se duoc giam giá tuong tuong voi “Mã giam giá”

  Luu ý: Mã giam giá không áp dung dong thoi voi các chuong trình khuyen mãi khác.

  Chúc Quý khách thanh toán thành công và tan huong uu dãi tu “Mã giam giá” cua Fshare.vn

  Trân trong

  --------------------

  Thông tin liên he:

  Emailhotro@fshare.vn

  Tong dài: 1900 6600

  Websitewww.fshare.vn

  Fanpage Fsharetai dây

 • Hướng dẫn mua tài khoản VIP FSHARE
  Huong dan mua tai khoan VIP FSHARE
  Hướng dẫn thanh toán OTP – Code download nhanh
  Huong dan thanh toan OTP – Code download nhanh

  Bước 1: Từ link download file của Fshare, Quý khách nhấn vào nút tải nhanh (ở giữa) như hình dưới đây:

  Bước 2: Sau đó Quý khách chọn “Mua nhanh tại đây”

  Bước 3: Nhập số điện thoại của Quý khách và chọn “Mua code”

  Bước 4: Một mã xác nhận OTP sẽ được gửi vào số điện thoại của Quý khách (Số điện thoại Quý khách vừa nhập). Tiếp theo điền mã xác nhận đó vào ô “Mã xác thực OTP” và nhấn nút “Tải nhanh” để bắt đầu download

  Sau khi “Tải nhanh”, code download nhanh của Quý khách sẽ được hiển thị và lưu vào trình duyệt để thuận tiện download ở các lần tiếp theo

  Buoc 1: Tu link download file cua Fshare, Quý khách nhan vào nút tai nhanh (o giua) nhu hình duoi dây:

  Buoc 2: Sau dó Quý khách chon “Mua nhanh tai dây”

  Buoc 3: Nhap so dien thoai cua Quý khách và chon “Mua code”

  Buoc 4: Mot mã xác nhan OTP se duoc gui vào so dien thoai cua Quý khách (So dien thoai Quý khách vua nhap). Tiep theo dien mã xác nhan dó vào ô “Mã xác thuc OTP” và nhan nút “Tai nhanh” de bat dau download

  Sau khi “Tai nhanh”, code download nhanh cua Quý khách se duoc hien thi và luu vào trình duyet de thuan tien download o các lan tiep theo

  Hướng dẫn sử dụng gói tin nhắn 5000 đồng (Fcode5)
  Huong dan su dung goi tin nhan 5000 dong (Fcode5)

  I. Giới thiệu

  Gói tin nhắn sms giá 5000 đồng là gói dịch vụ thuận tiện dành cho những người chưa có tài khoản lại muốn download link Fshare nhanh chóng.

  II. Hướng dẫn sử dụng:

  Khi bạn cần tìm nội dung link Fshare, ví dụ bạn tìm phim “Châu Tinh Trì”, bạn vào http://coccoc.com/search và tìm với từ khóa như sau: “Châu Tinh Trì fshare.vn” (giống hình bên dưới).

  Tiếp theo bạn click vào link Fshare được khoanh đỏ ở trên (Trong trường hợp bạn đã có link sẵn thì bạn chỉ cần copy và dán vào trình duyệt để truy cập vào link download)

  Tại bước này, bạn nhấn vào nút “Tải nhanh không cần tài khoản” để hiện 1 popup nhập mã code VIP Fshare như hình bên dưới:

  Nếu bạn chưa có mã code thì hãy nhắn tin với cú pháp: Fcode5 gửi 8577 hoặc Fcode5 gửi 7583 để nhận mã code (Mũi tên số 1), mỗi tin nhắn có giá 5000 đồng và được 10 lần tải nhanh (có tác dụng trong 12 tiếng kể từ lúc nhận được mã code).

  Tiếp theo, bạn chỉ cần nhập mã code nhận được trong điện thoại vào ô số 1 và nhấn tải nhanh (mũi tên số 2) để download file nội dung.

  Sau khi nhấn “Tải nhanh”, file nội dung sẽ được tải về thiết bị, đồng thời website sẽ hiện thông báo cho người dùng biết số lượt tải còn lại và thời gian sử dụng mã code.

  I. Gioi thieu

  Gói tin nhan sms giá 5000 dong là gói dich vu thuan tien dành cho nhung nguoi chua có tài khoan lai muon download link Fshare nhanh chóng.

  II. Huong dan su dung:

  Khi ban can tìm noi dung link Fshare, ví du ban tìm phim “Châu Tinh Trì”, ban vào http://coccoc.com/search và tìm voi tu khóa nhu sau: “Châu Tinh Trì fshare.vn” (giong hình bên duoi).

  Tiep theo ban click vào link Fshare duoc khoanh do o trên (Trong truong hop ban dã có link san thì ban chi can copy và dán vào trình duyet de truy cap vào link download)

  Tai buoc này, ban nhan vào nút “Tai nhanh không can tài khoan” de hien 1 popup nhap mã code VIP Fshare nhu hình bên duoi:

  Neu ban chua có mã code thì hãy nhan tin voi cú pháp: Fcode5 gui 8577 hoac Fcode5 gui 7583 de nhan mã code (Mui tên so 1), moi tin nhan có giá 5000 dong và duoc 10 lan tai nhanh (có tác dung trong 12 tieng ke tu lúc nhan duoc mã code).

  Tiep theo, ban chi can nhap mã code nhan duoc trong dien thoai vào ô so 1 và nhan tai nhanh (mui tên so 2) de download file noi dung.

  Sau khi nhan “Tai nhanh”, file noi dung se duoc tai ve thiet bi, dong thoi website se hien thông báo cho nguoi dùng biet so luot tai còn lai và thoi gian su dung mã code.

  Hướng dẫn nạp thẻ cào điện thoại vào ví Fshare.vn
  Huong dan nap the cao dien thoai vao vi Fshare.vn

  Bước 1: Truy cập website http://www.fshare.vn/ thực hiện “Đăng nhập” tài khoản.Nếu bạn chưa có tài khoản Fshare.vn thì vui lòng bấm chọn: Đăng ký

  Bước 2: Vào phần “Tài khoản” chọn: Nâng cấp tài khoản VIP

  Bước 3: Chọn gói dịch vụ bạn muốn mua

  Bước 4: Chọn phương thức thanh toán “Thanh toán bằng thẻ cào” ==> chọn Tiếp tục

  Bước 5: Chọn loại thẻ cào mobifone, vinaphone hay viettel ==> nhập mã thẻ và số series ==> nhấn“Tiếp tục” để hoàn tất

  Giao dịch thành công

  Buoc 1: Truy cap website http://www.fshare.vn/ thuc hien “Dang nhap” tài khoan.Neu ban chua có tài khoan Fshare.vn thì vui lòng bam chon: Dang ký

  Buoc 2: Vào phan “Tài khoan” chon: Nâng cap tài khoan VIP

  Buoc 3: Chon gói dich vu ban muon mua

  Buoc 4: Chon phuong thuc thanh toán “Thanh toán bang the cào” ==> chon Tiep tuc

  Buoc 5: Chon loai the cào mobifone, vinaphone hay viettel ==> nhap mã the và so series ==> nhan“Tiep tuc” de hoàn tat

  Giao dich thành công

  Hướng dẫn chuyển tiền từ tài khoản GATE về Fshare.vn
  Huong dan chuyen tien tu tai khoan GATE ve Fshare.vn

  Đang cập nhật...

  Dang cap nhat...

  Hướng dẫn mua tài khoản Vip Fshare và tạo Hotfile/Directlink
  Huong dan mua tai khoan Vip Fshare va tao Hotfile/Directlink

  Phần 1: Hướng dẫn mua tài khoản VIP Fshare và mua Traffic Fshare

  Bước 1: Đăng nhập tài khoản.

  Bước 2: Vào phần “Tài khoản” chọn: Nâng cấp tài khoản VIP

  Bước 3: Mua tài khoản VIP Fshare hay mua gói Traffic

  Bước 4: Lựa chọn các hình thức thanh toán (xem phần hướng dẫn thanh toán)

  Vào "thông tin cá nhân" để kiểm tra lại "thông tin tài nguyên"

  Phần 2: Hướng dẫn mua tạo Link/File làm Hotfile/Directlink

  Bước 1: Vào mục "Quản lý file" chọn Link/File cần tạo làm Hotfile/Directlink ==> nhấn chuột phải chọn "Bật Directlink"

  Bước 2: Để tắt directlink ==> nhấn chuột phải chọn “Tắt Direct link”.

  Để mua tài khoản VIP Fshare, quý khách vui lòng truy cập tại đây

  Phan 1: Huong dan mua tài khoan VIP Fshare và mua Traffic Fshare

  Buoc 1: Dang nhap tài khoan.

  Buoc 2: Vào phan “Tài khoan” chon: Nâng cap tài khoan VIP

  Buoc 3: Mua tài khoan VIP Fshare hay mua gói Traffic

  Buoc 4: Lua chon các hình thuc thanh toán (xem phan huong dan thanh toán)

  Vào "thông tin cá nhân" de kiem tra lai "thông tin tài nguyên"

  Phan 2: Huong dan mua tao Link/File làm Hotfile/Directlink

  Buoc 1: Vào muc "Quan lý file" chon Link/File can tao làm Hotfile/Directlink ==> nhan chuot phai chon "Bat Directlink"

  Buoc 2: De tat directlink ==> nhan chuot phai chon “Tat Direct link”.

  De mua tài khoan VIP Fshare, quý khách vui lòng truy cap tai dây

  Hướng dẫn kích hoạt VIP bằng điểm thưởng Fshare
  Huong dan kich hoat VIP bang diem thuong Fshare

  Bước 1: Truy cập website http://www.fshare.vn/ thực hiện “Đăng nhập” tài khoản.Nếu bạn chưa có tài khoản Fshare.vn thì vui lòng bấm chọn: Đăng ký

  Bước 2: Vào phần “Tài khoản” chọn: Nâng cấp tài khoản VIP hoặc click trực tiếp vào menu "Bảng giá"

  Bước 3: Chọn gói dịch vụ bạn muốn mua và nhấn "Tiếp tục"

  Bước 4: Chọn phương thức thanh toán “Thanh toán bằng điểm Fshare” ==> chọn Tiếp tục

  Hoàn thành việc thanh toán

  Hệ thống thông báo hoàn thành quá trình thanh toán.

  Buoc 1: Truy cap website http://www.fshare.vn/ thuc hien “Dang nhap” tài khoan.Neu ban chua có tài khoan Fshare.vn thì vui lòng bam chon: Dang ký

  Buoc 2: Vào phan “Tài khoan” chon: Nâng cap tài khoan VIP hoac click truc tiep vào menu "Bang giá"

  Buoc 3: Chon gói dich vu ban muon mua và nhan "Tiep tuc"

  Buoc 4: Chon phuong thuc thanh toán “Thanh toán bang diem Fshare” ==> chon Tiep tuc

  Hoàn thành viec thanh toán

  He thong thông báo hoàn thành quá trình thanh toán.

  Hướng dẫn kích hoạt VIP bằng cổng thanh toán Ngân Lượng
  Huong dan kich hoat VIP bang cong thanh toan Ngan Luong

  Đang cập nhật...

  Dang cap nhat...

  Hướng dẫn kích hoạt VIP bằng cổng thanh toán 123Pay.vn
  Huong dan kich hoat VIP bang cong thanh toan 123Pay.vn

  Bước 1: Truy cập website http://www.fshare.vn/ thực hiện “Đăng nhập” tài khoản.Nếu bạn chưa có tài khoản Fshare.vn thì vui lòng bấm chọn: Đăng ký

  Bước 2: Vào phần “Tài khoản” chọn: Nâng cấp tài khoản VIP

  Bước 3: Chọn gói dịch vụ bạn muốn mua

  Bước 4: Chọn phương thức thanh toán “Thanh toán bằng cổng thanh toán” ==> chọn Tiếp tục

  Bước 5: Chọn cổng thanh toán 123Pay ==> nhấn "Tiếp tục"

  Bước 6: Quý khách nhập thông tin thẻ gồm:

  - Tên chủ thẻ(tên trên thẻ, không có dấu)

  - Số thẻ (gồm 16 hoặc 19 số in trên thẻ, không nhập khoảng trắng).

  - Ngày phát hành(phần "MEMBER SINCE" trên mặt thẻ)

  - Nhấn nút "Thanh toán" để xác thực chủ thẻ.

  Bước 7: Xác thực chủ thẻ bằng thông tin Internet Banking với Ngân Hàng

  - Quý khách nhập vào "Tên truy cập" và "Mật khẩu" đã đăng ký sử dụng Internet Banking với Ngân Hàng

  "Hình thức nhận mã giao dịch" mặc định là "Qua SMS"

  - Trong ô "Nhập chuỗi sau", quý khách điền dãy số bên tay phải. Sau khi nhập xong các thông tin trên, Quý Khách chọn nút "Tôi chấp nhận tất cả các điều khoản thanh toán...", nhấn nút "Thanh toán" để thực hiện thanh toán

  Bước 8: Xác thực bằng mã giao dịch:

  Mã giao dịch: Sẽ được gửi tới điện thoại của khách hàng đã đăng ký với Ngân hàng.

  - Nhấn nút "Thanh toán".

  Bước 9: Hoàn thành việc thanh toán

  Hệ thống thông báo hoàn thành quá trình thanh toán qua cổng 123Pay.

  Buoc 1: Truy cap website http://www.fshare.vn/ thuc hien “Dang nhap” tài khoan.Neu ban chua có tài khoan Fshare.vn thì vui lòng bam chon: Dang ký

  Buoc 2: Vào phan “Tài khoan” chon: Nâng cap tài khoan VIP

  Buoc 3: Chon gói dich vu ban muon mua

  Buoc 4: Chon phuong thuc thanh toán “Thanh toán bang cong thanh toán” ==> chon Tiep tuc

  Buoc 5: Chon cong thanh toán 123Pay ==> nhan "Tiep tuc"

  Buoc 6: Quý khách nhap thông tin the gom:

  - Tên chu the(tên trên the, không có dau)

  - So the (gom 16 hoac 19 so in trên the, không nhap khoang trang).

  - Ngày phát hành(phan "MEMBER SINCE" trên mat the)

  - Nhan nút "Thanh toán" de xác thuc chu the.

  Buoc 7: Xác thuc chu the bang thông tin Internet Banking voi Ngân Hàng

  - Quý khách nhap vào "Tên truy cap" và "Mat khau" dã dang ký su dung Internet Banking voi Ngân Hàng

  "Hình thuc nhan mã giao dich" mac dinh là "Qua SMS"

  - Trong ô "Nhap chuoi sau", quý khách dien dãy so bên tay phai. Sau khi nhap xong các thông tin trên, Quý Khách chon nút "Tôi chap nhan tat ca các dieu khoan thanh toán...", nhan nút "Thanh toán" de thuc hien thanh toán

  Buoc 8: Xác thuc bang mã giao dich:

  Mã giao dich: Se duoc gui toi dien thoai cua khách hàng dã dang ký voi Ngân hàng.

  - Nhan nút "Thanh toán".

  Buoc 9: Hoàn thành viec thanh toán

  He thong thông báo hoàn thành quá trình thanh toán qua cong 123Pay.

  Hướng dẫn kích hoạt VIP bằng cổng thanh toán OnePay
  Huong dan kich hoat VIP bang cong thanh toan OnePay

  Đang cập nhật...

  Dang cap nhat...

  Hướng dẫn thanh toán qua WebMoney Việt Nam
  Huong dan thanh toan qua WebMoney Viet Nam

  Bước 1: Truy cập website http://www.fshare.vn/ thực hiện “Đăng nhập” tài khoản.Nếu bạn chưa có tài khoản Fshare.vn thì vui lòng bấm chọn: Đăng ký

  Bước 2: Vào phần “Tài khoản” chọn: Nâng cấp tài khoản VIP

  Bước 3: Chọn gói dịch vụ bạn muốn mua

  Bước 4: Chọn phương thức thanh toán “Thanh toán bằng cổng thanh toán” ==> chọn Tiếp tục

  Bước 5: Chọn cổng thanh toán WebMoney ==> nhấn "Tiếp tục"

  Bước 6: Chọn " Thanh toán bằng VNĐ"==> nhấn "Tiếp tục"

  Bước 7: Nhập số điện thoại để nhận mã xác nhận

  Buoc 1: Truy cap website http://www.fshare.vn/ thuc hien “Dang nhap” tài khoan.Neu ban chua có tài khoan Fshare.vn thì vui lòng bam chon: Dang ký

  Buoc 2: Vào phan “Tài khoan” chon: Nâng cap tài khoan VIP

  Buoc 3: Chon gói dich vu ban muon mua

  Buoc 4: Chon phuong thuc thanh toán “Thanh toán bang cong thanh toán” ==> chon Tiep tuc

  Buoc 5: Chon cong thanh toán WebMoney ==> nhan "Tiep tuc"

  Buoc 6: Chon " Thanh toán bang VND"==> nhan "Tiep tuc"

  Buoc 7: Nhap so dien thoai de nhan mã xác nhan

  Hướng dẫn thanh toán qua WebMoney Toàn Cầu
  Huong dan thanh toan qua WebMoney Toan Cau

  Bước 1: Truy cập website http://www.fshare.vn/ thực hiện “Đăng nhập” tài khoản.Nếu bạn chưa có tài khoản Fshare.vn thì vui lòng bấm chọn: Đăng ký

  Bước 2: Vào phần “Tài khoản” chọn: Nâng cấp tài khoản VIP

  Bước 3: Chọn gói dịch vụ bạn muốn mua

  Bước 4: Chọn phương thức thanh toán “Thanh toán bằng cổng thanh toán” ==> chọn Tiếp tục

  Bước 5: Chọn cổng thanh toán WebMoney ==> nhấn "Tiếp tục"

  Bước 6: Chọn " Thanh toán bằng USD"==> nhấn "Tiếp tục"

  Bước 7: Nhập số điện thoại để nhận mã xác nhận

  Buoc 1: Truy cap website http://www.fshare.vn/ thuc hien “Dang nhap” tài khoan.Neu ban chua có tài khoan Fshare.vn thì vui lòng bam chon: Dang ký

  Buoc 2: Vào phan “Tài khoan” chon: Nâng cap tài khoan VIP

  Buoc 3: Chon gói dich vu ban muon mua

  Buoc 4: Chon phuong thuc thanh toán “Thanh toán bang cong thanh toán” ==> chon Tiep tuc

  Buoc 5: Chon cong thanh toán WebMoney ==> nhan "Tiep tuc"

  Buoc 6: Chon " Thanh toán bang USD"==> nhan "Tiep tuc"

  Buoc 7: Nhap so dien thoai de nhan mã xác nhan

  Hướng dẫn kích hoạt VIP bằng cổng thanh toán Bảo Kim
  Huong dan kich hoat VIP bang cong thanh toan Bao Kim

  Đang cập nhật...

  Dang cap nhat...

  Xem hướng dẫn thanh toán qua cổng SenPay.vn
  Xem huong dan thanh toan qua cong SenPay.vn

  Bước 1: Truy cập website http://www.fshare.vn/ thực hiện “Đăng nhập” tài khoản.Nếu bạn chưa có tài khoản Fshare.vn thì vui lòng bấm chọn: Đăng ký

  Bước 2: Vào phần “Tài khoản” chọn: Nâng cấp tài khoản VIP

  Bước 3: Chọn gói dịch vụ bạn muốn mua

  Bước 4: Chọn phương thức thanh toán “Thanh toán bằng cổng thanh toán” ==> chọn Tiếp tục

  Bước 5: Chọn cổng thanh toán SenPay ==> nhấn "Tiếp tục"

  Bước 6: Nhập thông tin cá nhân của bạn

  Họ tên: Điền họ tên của bạn

  Email: Điền email bạn đang sử dụng

  Số điện thoại: Điền số điện thoại bạn đang sử dụng

  Sau khi nhập xong các thông tin bạn tiến hành click vào nút "Đồng ý" phía dưới

  Bước 7: Trên trang thanh toán của Senpay.vn chọn hình thức thanh toán và chọn ngân hàng bạn muốn sử dụng để thanh toán( ví dụ chọn ngân hàng Vietcombank)

  Bước 8: Quý khách nhập thông tin thẻ gồm:

  - Tên chủ thẻ(tên trên thẻ, không có dấu)

  - Số thẻ (gồm 16 hoặc 19 số in trên thẻ, không nhập khoảng trắng).

  - Ngày phát hành(phần "MEMBER SINCE" trên mặt thẻ)

  - Nhấn nút "Thanh toán" để xác thực chủ thẻ.

  Bước 9: Đăng nhập vào hệ thống Internet Banking của VietComBank

  Tên truy cập VCB-iB@nking: Do Ngân Hàng VietComBank cấp cho bạn

  Mật khẩu VCB-iB@nking: Do Ngân Hàng VietComBank cấp cho bạn

  Nhập chuỗi: Chuỗi có 6 ký tự xuất hiện trên màn hình

  Sau khi nhập xong các thông tin bạn tiến hành click vào nút "Thanh toán" phía dưới

  Bước 10: Xác thực bằng mã giao dịch (OTP):

  Mã giao dịch: Sẽ được gửi tới điện thoại của khách hàng đã đăng ký với Ngân hàng.

  - Nhấn nút "Thanh toán".

  Bước 11: Hoàn thành việc thanh toán

  Hệ thống thông báo hoàn thành quá trình thanh toán qua cổng SenPay.vn.

  Để xem hướng dẫn chi tiết về hình thức thanh toán bằng số dư ví SenPay.vn vui lòng truy cập tại đây

  Buoc 1: Truy cap website http://www.fshare.vn/ thuc hien “Dang nhap” tài khoan.Neu ban chua có tài khoan Fshare.vn thì vui lòng bam chon: Dang ký

  Buoc 2: Vào phan “Tài khoan” chon: Nâng cap tài khoan VIP

  Buoc 3: Chon gói dich vu ban muon mua

  Buoc 4: Chon phuong thuc thanh toán “Thanh toán bang cong thanh toán” ==> chon Tiep tuc

  Buoc 5: Chon cong thanh toán SenPay ==> nhan "Tiep tuc"

  Buoc 6: Nhap thông tin cá nhân cua ban

  Ho tên: Dien ho tên cua ban

  Email: Dien email ban dang su dung

  So dien thoai: Dien so dien thoai ban dang su dung

  Sau khi nhap xong các thông tin ban tien hành click vào nút "Dong ý" phía duoi

  Buoc 7: Trên trang thanh toán cua Senpay.vn chon hình thuc thanh toán và chon ngân hàng ban muon su dung de thanh toán( ví du chon ngân hàng Vietcombank)

  Buoc 8: Quý khách nhap thông tin the gom:

  - Tên chu the(tên trên the, không có dau)

  - So the (gom 16 hoac 19 so in trên the, không nhap khoang trang).

  - Ngày phát hành(phan "MEMBER SINCE" trên mat the)

  - Nhan nút "Thanh toán" de xác thuc chu the.

  Buoc 9: Dang nhap vào he thong Internet Banking cua VietComBank

  Tên truy cap VCB-iB@nking: Do Ngân Hàng VietComBank cap cho ban

  Mat khau VCB-iB@nking: Do Ngân Hàng VietComBank cap cho ban

  Nhap chuoi: Chuoi có 6 ký tu xuat hien trên màn hình

  Sau khi nhap xong các thông tin ban tien hành click vào nút "Thanh toán" phía duoi

  Buoc 10: Xác thuc bang mã giao dich (OTP):

  Mã giao dich: Se duoc gui toi dien thoai cua khách hàng dã dang ký voi Ngân hàng.

  - Nhan nút "Thanh toán".

  Buoc 11: Hoàn thành viec thanh toán

  He thong thông báo hoàn thành quá trình thanh toán qua cong SenPay.vn.

  De xem huong dan chi tiet ve hình thuc thanh toán bang so du ví SenPay.vn vui lòng truy cap tai dây

  Hướng dẫn sử dụng nạp thẻ VTC
  Huong dan su dung nap the VTC

  Bước 1: Truy cập website http://www.fshare.vn/ thực hiện “Đăng nhập” tài khoản.Nếu bạn chưa có tài khoản Fshare.vn thì vui lòng bấm chọn: Đăng ký

  Bước 2: Vào phần “Tài khoản” chọn: Nâng cấp tài khoản VIP

  Bước 3: Chọn gói dịch vụ bạn muốn mua

  Bước 4: Chọn phương thức thanh toán “Thanh toán bằng thẻ cào” ==> chọn Tiếp tục

  Bước 5: Chọn loại thẻ cào VCoin ==> nhập vào mã số thẻ, số series "Tiếp tục" để hoàn tất.

  Kết quả giao dịch thành công

  Buoc 1: Truy cap website http://www.fshare.vn/ thuc hien “Dang nhap” tài khoan.Neu ban chua có tài khoan Fshare.vn thì vui lòng bam chon: Dang ký

  Buoc 2: Vào phan “Tài khoan” chon: Nâng cap tài khoan VIP

  Buoc 3: Chon gói dich vu ban muon mua

  Buoc 4: Chon phuong thuc thanh toán “Thanh toán bang the cào” ==> chon Tiep tuc

  Buoc 5: Chon loai the cào VCoin ==> nhap vào mã so the, so series "Tiep tuc" de hoàn tat.

  Ket qua giao dich thành công

  Hướng dẫn thanh toán qua VTC PAYGATE
  Huong dan thanh toan qua VTC PAYGATE

  Bước 1: Truy cập website http://www.fshare.vn/ thực hiện “Đăng nhập” tài khoản.Nếu bạn chưa có tài khoản Fshare.vn thì vui lòng bấm chọn: Đăng ký

  Bước 2: Vào phần “Tài khoản” chọn: Nâng cấp tài khoản VIP

  Bước 3: Chọn gói dịch vụ bạn muốn mua

  Bước 4: Chọn phương thức thanh toán “Thanh toán bằng cổng thanh toán” ==> chọn Tiếp tục

  Bước 5: Chọn cổng thanh toán VTCPay ==> nhấn "Tiếp tục".

  Bước 6: Sau khi click vào nút "thanh toán" sẽ đưa bạn tới giao diện thanh toán của Paygate như sau:

  Bước 7: Bạn điền đầy đủ thông tin bên phía "Thông tin người mua" và click vào các logo ví điện tử, logo ngân hàng:(ví dụ: thanh toán qua ví điện tử VTC Paygate)

  Giao dịch thành công

  Buoc 1: Truy cap website http://www.fshare.vn/ thuc hien “Dang nhap” tài khoan.Neu ban chua có tài khoan Fshare.vn thì vui lòng bam chon: Dang ký

  Buoc 2: Vào phan “Tài khoan” chon: Nâng cap tài khoan VIP

  Buoc 3: Chon gói dich vu ban muon mua

  Buoc 4: Chon phuong thuc thanh toán “Thanh toán bang cong thanh toán” ==> chon Tiep tuc

  Buoc 5: Chon cong thanh toán VTCPay ==> nhan "Tiep tuc".

  Buoc 6: Sau khi click vào nút "thanh toán" se dua ban toi giao dien thanh toán cua Paygate nhu sau:

  Buoc 7: Ban dien day du thông tin bên phía "Thông tin nguoi mua" và click vào các logo ví dien tu, logo ngân hàng:(ví du: thanh toán qua ví dien tu VTC Paygate)

  Giao dich thành công

  Hướng dẫn sử dụng nạp thẻ ZING
  Huong dan su dung nap the ZING

  Bước 1: Mua thẻ Zing tại các đại lý Internet

  Bước 2: Truy cập website http://www.fshare.vn/ thực hiện “Đăng nhập” tài khoản.Nếu bạn chưa có tài khoản Fshare.vn thì vui lòng bấm chọn: Đăng ký

  Bước 3: Vào phần “Tài khoản” chọn: Nâng cấp tài khoản VIP

  Bước 4: Chọn gói dịch vụ bạn muốn mua

  Bước 5: Chọn phương thức thanh toán “Thanh toán bằng thẻ cào” ==> chọn Tiếp tục

  Bước 6: Chọn thẻ cào Zing ==> nhập mã thẻ và số series ==> nhấn "Tiếp tục" để hoàn tất.

  Giao dịch thành công

  Buoc 1: Mua the Zing tai các dai lý Internet

  Buoc 2: Truy cap website http://www.fshare.vn/ thuc hien “Dang nhap” tài khoan.Neu ban chua có tài khoan Fshare.vn thì vui lòng bam chon: Dang ký

  Buoc 3: Vào phan “Tài khoan” chon: Nâng cap tài khoan VIP

  Buoc 4: Chon gói dich vu ban muon mua

  Buoc 5: Chon phuong thuc thanh toán “Thanh toán bang the cào” ==> chon Tiep tuc

  Buoc 6: Chon the cào Zing ==> nhap mã the và so series ==> nhan "Tiep tuc" de hoàn tat.

  Giao dich thành công

  Hướng dẫn thanh toán qua túi ZINGXU
  Huong dan thanh toan qua tui ZINGXU

  Bước 1: Truy cập website http://www.fshare.vn/ thực hiện “Đăng nhập” tài khoản.Nếu bạn chưa có tài khoản Fshare.vn thì vui lòng bấm chọn: Đăng ký

  Bước 2: Vào phần “Tài khoản” chọn: Nâng cấp tài khoản VIP

  Bước 3: Chọn gói dịch vụ bạn muốn mua

  Bước 4: Chọn phương thức thanh toán “Thanh toán bằng cổng thanh toán” ==> chọn Tiếp tục

  Bước 5: Chọn cổng thanh toán túi Zingxu ==> nhấn "Tiếp tục".

  Bước 6: Thục hiện đăng nhập bằng tài khoản túi Zingxu

  Bước 7: Chọn "đồng ý" để hoàn tất thanh toán

  Giao dịch thành công

  Buoc 1: Truy cap website http://www.fshare.vn/ thuc hien “Dang nhap” tài khoan.Neu ban chua có tài khoan Fshare.vn thì vui lòng bam chon: Dang ký

  Buoc 2: Vào phan “Tài khoan” chon: Nâng cap tài khoan VIP

  Buoc 3: Chon gói dich vu ban muon mua

  Buoc 4: Chon phuong thuc thanh toán “Thanh toán bang cong thanh toán” ==> chon Tiep tuc

  Buoc 5: Chon cong thanh toán túi Zingxu ==> nhan "Tiep tuc".

  Buoc 6: Thuc hien dang nhap bang tài khoan túi Zingxu

  Buoc 7: Chon "dong ý" de hoàn tat thanh toán

  Giao dich thành công

  Hướng dẫn thanh toán qua VnPayment
  Huong dan thanh toan qua VnPayment

  Bước 1: Truy cập website http://www.fshare.vn/ thực hiện “Đăng nhập” tài khoản.Nếu bạn chưa có tài khoản Fshare.vn thì vui lòng bấm chọn: Đăng ký

  Bước 2: Vào phần “Tài khoản” chọn: Nâng cấp tài khoản VIP

  Bước 3: Chọn gói dịch vụ bạn muốn mua

  Bước 4: Chọn phương thức thanh toán “Thanh toán bằng cổng thanh toán” ==> chọn Tiếp tục

  Bước 5: Chọn cổng thanh toán VnPayment ==> nhấn "Tiếp tục".

  Bước 6: Tại mục "thông tin thanh toán" của đơn hàng, Quý Khách chọn ngân hàng để thanh toán hoặc chọn thanh toán qua ví điện tử VnMart và nhấn "Tiếp tục"

  Bước 7: Sau khi lựa chọn sản phẩm, dịch vụ, Quý khách chọn ngân hàng thanh toán ví dụ như VietComBank, website sẽ chuyển quý khách sang cổng thanh toán VnPayment, tại đây vui lòng xác nhận thông tin dịch vụ và nhấn "Tiếp tục"

  Bước 8: Nhập tên truy cập và mật khẩu VCB-iB@nking của quý khách

  Bước 9: Quý khách chọn tài khoản thanh toán và hình thức nhận mã xác thực:

  - Chọn tài khoản thanh toán (nếu có nhiều tài khoản)

  - Chọn hình thức nhận mã giao dịch (qua SMS B@nking hoặc sử dụng thẻ EMV)

  - Phần nội dung thanh toán đã được hiển thị tự động Xác nhận đã đọc hiểu quy định thanh toán điện tử qua VCB-iB@nking

  Nhấn nút "Xác Nhận" để huyển sang màn hình tiếp theo.

  Bước 10: Nhập mã giao dịch đã được gữi tới Quý khách để xác thực thanh toán

  - Nhập mã giao dịch OTP nhận được vào ô Mã giao dịch

  - Nhấn nút "Thanh toán" để thực hiện thanh toán

  - Nhấn nút "Quay lại" để quay lại màn hình trước đó

  Buoc 1: Truy cap website http://www.fshare.vn/ thuc hien “Dang nhap” tài khoan.Neu ban chua có tài khoan Fshare.vn thì vui lòng bam chon: Dang ký

  Buoc 2: Vào phan “Tài khoan” chon: Nâng cap tài khoan VIP

  Buoc 3: Chon gói dich vu ban muon mua

  Buoc 4: Chon phuong thuc thanh toán “Thanh toán bang cong thanh toán” ==> chon Tiep tuc

  Buoc 5: Chon cong thanh toán VnPayment ==> nhan "Tiep tuc".

  Buoc 6: Tai muc "thông tin thanh toán" cua don hàng, Quý Khách chon ngân hàng de thanh toán hoac chon thanh toán qua ví dien tu VnMart và nhan "Tiep tuc"

  Buoc 7: Sau khi lua chon san pham, dich vu, Quý khách chon ngân hàng thanh toán ví du nhu VietComBank, website se chuyen quý khách sang cong thanh toán VnPayment, tai dây vui lòng xác nhan thông tin dich vu và nhan "Tiep tuc"

  Buoc 8: Nhap tên truy cap và mat khau VCB-iB@nking cua quý khách

  Buoc 9: Quý khách chon tài khoan thanh toán và hình thuc nhan mã xác thuc:

  - Chon tài khoan thanh toán (neu có nhieu tài khoan)

  - Chon hình thuc nhan mã giao dich (qua SMS B@nking hoac su dung the EMV)

  - Phan noi dung thanh toán dã duoc hien thi tu dong Xác nhan dã doc hieu quy dinh thanh toán dien tu qua VCB-iB@nking

  Nhan nút "Xác Nhan" de huyen sang màn hình tiep theo.

  Buoc 10: Nhap mã giao dich dã duoc gui toi Quý khách de xác thuc thanh toán

  - Nhap mã giao dich OTP nhan duoc vào ô Mã giao dich

  - Nhan nút "Thanh toán" de thuc hien thanh toán

  - Nhan nút "Quay lai" de quay lai màn hình truoc dó

  Hướng dẫn thanh toán qua ví Momo
  Huong dan thanh toan qua vi Momo

  Bước 1: Khách hàng có ứng dụng Ví điện tử MoMo và có nhu cầu mua gói dịch vụ.

  Bước 2: Thực hiện trên ứng dụng:


  Bước 3: M_Service kiểm tra thông tin:

  - Thông tin không hợp lệ: KH nhận được thông báo giao dịch thất bại trên ứng dụng.

  - Thông tin hợp lệ: M_Service khóa tiền KH và thực hiện giao dịch.

  Bước 4: Thanh toán:

  - Giao dịch thành công: M_Service tiến hành trừ tiền KH sau đó gửi thông báo thanh toán thành công trên ứng dụng.

  - Giao dịch thất bại: M_Service không trừ tiền KH và thông báo thanh toán thất bại trên ứng dụng.

  Bước 5: Thông báo trên ứng dụng:

  Buoc 1: Khách hàng có ung dung Ví dien tu MoMo và có nhu cau mua gói dich vu.

  Buoc 2: Thuc hien trên ung dung:


  Buoc 3: M_Service kiem tra thông tin:

  - Thông tin không hop le: KH nhan duoc thông báo giao dich that bai trên ung dung.

  - Thông tin hop le: M_Service khóa tien KH và thuc hien giao dich.

  Buoc 4: Thanh toán:

  - Giao dich thành công: M_Service tien hành tru tien KH sau dó gui thông báo thanh toán thành công trên ung dung.

  - Giao dich that bai: M_Service không tru tien KH và thông báo thanh toán that bai trên ung dung.

  Buoc 5: Thông báo trên ung dung:

  Hướng dẫn thanh toán OTP - VIP 7 ngày
  Huong dan thanh toan OTP - VIP 7 ngay

  Lưu ý: Chỉ áp dụng cho các thuê bao mạng Viettel và Mobifone

  Bước 1: Truy cập http://fshare.vn và đăng nhập tài khoản

  Bước 2: Vào menu “Nâng cấp VIP” và chọn “Mua VIP 7 ngày”.

  Bước 3: Chọn “Thanh toán bằng điện thoại

  Bước 4: Điền số điện thoại và chọn “Tiếp tục

   

  Bước 5: Quý khách sẽ nhận được 1 Mã xác thực OTP từ hệ thống. Điền Mã xác thực OTP này vào ô “Mã xác thực OTP”. Chọn “Tiếp tục” để hoàn tất giao dịch

  Luu ý: Chi áp dung cho các thuê bao mang Viettel và Mobifone

  Buoc 1: Truy cap http://fshare.vn và dang nhap tài khoan

  Buoc 2: Vào menu “Nâng cap VIP” và chon “Mua VIP 7 ngày”.

  Buoc 3: Chon “Thanh toán bang dien thoai

  Buoc 4: Dien so dien thoai và chon “Tiep tuc

   

  Buoc 5: Quý khách se nhan duoc 1 Mã xác thuc OTP tu he thong. Dien Mã xác thuc OTP này vào ô “Mã xác thuc OTP”. Chon “Tiep tuc” de hoàn tat giao dich

  Hướng dẫn sử dụng cổng thanh toán quốc tế WebMoney phiên bản mới
  Huong dan su dung cong thanh toan quoc te WebMoney phien ban moi

  Bước 1: Vào trang thanh toán của Fshare, chọn “thanh toán khác”

  Bước 2: Chọn phương thức thanh toán “WebMoney”

  Bước 3: Nhập thông tin tài khoản đã đăng kí trên WebMoney

  Bước 4: Nhập mã xác nhận OTP để xác thực

  Bước 5: Xác nhận OTP thành công và chọn “Go to Merchents Website” để thực hiện giao dịch tại Fshare

  Bước 6: Chúc mừng Quý khách đã thanh toán thành công gói dịch vụ của Fshare

  Trân trọng

  --------------------

  Thông tin liên hệ:

  Email: hotro@fshare.vn

  Tổng đài: 1900 6600

  Website: www.fshare.vn

  Fanpage Fshare: tại đây

  Buoc 1: Vào trang thanh toán cua Fshare, chon “thanh toán khác”

  Buoc 2: Chon phuong thuc thanh toán “WebMoney”

  Buoc 3: Nhap thông tin tài khoan dã dang kí trên WebMoney

  Buoc 4: Nhap mã xác nhan OTP de xác thuc

  Buoc 5: Xác nhan OTP thành công và chon “Go to Merchents Website” de thuc hien giao dich tai Fshare

  Buoc 6: Chúc mung Quý khách dã thanh toán thành công gói dich vu cua Fshare

  Trân trong

  --------------------

  Thông tin liên he:

  Email: hotro@fshare.vn

  Tong dài: 1900 6600

  Website: www.fshare.vn

  Fanpage Fshare: tai dây