CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐĂNG KÝ/ĐĂNG NHẬP TOP CAO THỦ UPLOADER XẾP HẠNG MÃ TÀI KHOẢN TỔNG SỐ LƯỢT TẢI (*) 2 3 4 5 6 TOP UPLOADER TRIỂN VỌNG XẾP HẠNG MÃ TÀI KHOẢN TỔNG SỐ LƯỢT TẢI (*) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 THỜI GIAN CẬP NHẬT "SỐ TẠM" LẦN CUỐI : 17/09/2021 01:00:02 THỜI GIAN CẬP NHẬT "SỐ TẠM" LẦN TIẾP THEO : 17/09/2021 07:00:02 THỜI GIAN CẬP NHẬT "SỐ THEO TIÊU CHÍ" : 11AM ngày 8/9, 15/9, 22/9 Tổng SLT (*) là Tổng số lượt tải đã tính theo hệ số. Bảng chỉ mang tính chất tương đối cho đến khi có kết quả chính thức 15659269 34067 12705941 19980 3306618 16352 4176957 11999 817381 10574 798251 7202 1141678 7199 12264429 4862 13518877 4516 12000361 4312 1557933 4202 812171 3483 3343825 3034 8968122 2341 4795726 2070 4852587 2007 3131236 1969 15261109 1878 7130029 1591 285416 1422 156802 1210 16045214 939