20.000 12705941 221 798251 172 741765 141 4795726 87 1141678 43 861833 35 8968122 28 5138550 18 3430933 8 13518877 7 7130029 5 THỜI GIAN CẬP NHẬT "SỐ TẠM" LẦN CUỐI : 02/12/2021 07:00:01 THỜI GIAN CẬP NHẬT "SỐ TẠM" LẦN TIẾP THEO : 02/12/2021 13:00:01 THỜI GIAN CẬP NHẬT "SỐ THEO TIÊU CHÍ" : 11AM ngày 8/12, 15/12, 22/12 Tổng SLT (*) là Tổng số lượt tải đã tính theo hệ số. Bảng chỉ mang tính chất tương đối cho đến khi có kết quả chính thức.